Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ MBA PART TIME

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA - Master in Business Administration γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (επίπεδο έξι (6) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020), όπως αυτές εξειδικεύονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.

Οι υποψήφιοι/ες με τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβάλλουν  σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ. Δεν απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας, εάν το ίδρυμα αποφοίτησης και ο τίτλος σπουδών περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ (Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.


Οι φοιτητές στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA γίνονται δεκτοί με βάση τα εξής κριτήρια:

α) Βαθμό πτυχίου/ων.

β) Διάρκεια και είδος εργασιακής εμπειρίας (3ετή επαγγελματική εμπειρία μετά τη λήψη του πτυχίου).

γ) Πανεπιστήμιο και Τμήμα προέλευσης.

δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

στ) Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

ζ) Προσωπική συνέντευξη.

η) Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή/και εργοδότες.

Testimonials

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33,
Αθήνα 113 62,
9ος όροφος, Γραφείο 903

MBA Full Time

MBA Part Time

ΩΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η Γραμματεία του ΜΒΑ θα εξυπηρετεί τους φοιτητές ως ακολούθως:

09.00-17.00

Search