Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Προπαρασκευαστικά Μαθήματα1ο τρίμηνο


ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος:  Μάνατζμεντ

ECTS πιστωτικές μονάδες: 6 πιστωτικές μονάδες

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα         

Διδάσκων: Δημήτρης Μανωλόπουλος   

Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα και Τετάρτη 11.15-13.00

Επικοινωνία: dmanolop@aueb.gr           


ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η σύγχρονη επιχείρηση/οργανισμός αποτελεί μια πολύπλοκη και δυναμική οντότητα, η διοίκηση της οποίας απαιτεί στελέχη που να κατανοούν τη διοικητική επιστήμη σε βάθος. Πρέπει να σημειωθεί ότι η έννοια της διοίκησης αναφέρεται ευθέως στη φύση της επιχείρησης, η διοίκηση αντανακλά τον τρόπο/μέσο που ακολουθεί η εταιρεία για να εκπληρώσει το σκοπό της.  Σύμφωνα με την οικονομική προσέγγιση της εταιρίας, η επιχείρηση/οργανισμός είναι μια παραγωγική-οικονομική μονάδα που συνδυάζει και αξιοποιεί παραγωγικούς συντελεστές, προκειμένου να παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες με σκοπό τη διάθεσή τους σε τελικούς καταναλωτές. Στη σύγχρονη εποχή όμως, οι οργανώσεις/επιχειρήσεις έχουν ως αποστολή τη δημιουργία ευρύτερης αξίας για τη διαρκή ικανοποίηση των αναγκών των ενδιαφερομένων ομάδων (stakeholders) και της κοινωνίας εν γένει, λειτουργώντας με σεβασμό προς τις απαιτήσεις αυτής, και τις ανάγκες του φυσικού περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια, οι οργανώσεις/επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν λαμβάνοντας υπόψη ένα συγκερασμό οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων, προκειμένου να αναπτύξουν την ανταγωνιστικότητά τους (competitiveness) και να επιτύχουν βιωσιμότητα (sustainability). Βασική προϋπόθεση προς την κατεύθυνση αυτή, είναι ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησής τους, καθώς και η διαδικασία λήψης αποφάσεων και ανάληψης δράσεων να συνάδουν με αποδεκτές αξίες. Η αποτελεσματικότητα των παραπάνω διαδικασιών οδηγούν σε υγιή επιχειρηματικότητα και δημιουργεί ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα.

Σκοπό του μαθήματος αποτελεί μια εις βάθος κατανόηση της εξέλιξης της θεωρίας της διοίκησης, των οργανωτικών περιβαλλόντων καθώς και μια λεπτομερή διερεύνηση των τεσσάρων λειτουργιών της: σχεδιασμός και λήψη αποφάσεων, οργάνωση, καθοδήγηση και έλεγχος.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καλύπτεται στις διαλέξεις. Οι διαλέξεις αφορούν σε συζητήσεις, αναλύσεις μελετών περίπτωσης και προβολή οπτικο-ακουστικού υλικού. Η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την κατανόηση των θεμάτων τα οποία αναλύονται. Η προσωπική μελέτη αποτελεί ουσιαστικό και σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής διεργασίας.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. Κατανοήσουν την ιστορική εξέλιξη της εταιρίας από μια οικονομική, σε μια κοινωνική οντότητα που έχει ταυτόχρονα και περιβαλλοντικούς στόχους να επιτύχει. Να αναλύσουν τις βασικές εξελίξεις που προκάλεσαν τον παραπάνω μετασχηματισμό.
 2. Περιγράψουν τη σημασία της λειτουργίας της οργάνωσης και διοίκησης για την επιβίωση και ανάπτυξή της επιχείρησης μέσα σ’ ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.
 3. Διαθέτουν γνώσεις,δεξιότητες και μεθοδολογίες για τον τρόπο που οργανώνονται, λειτουργούν, διοικούνται και χαράσσουν στρατηγική οι επιχειρήσεις, και να είναι σε θέση να αξιολογούν κριτικά την αποτελεσματικότητα τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης αυτών.
 4. Αναλύσουν κριτικά τις διάφορες εναλλακτικές που προσφέρονται στις λειτουργίες του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου
 5. Προσδιορίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και να αναγνωρίζουν ζητήματα ηθικής στην επιχειρηματική δράση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Το μάθημα δεν απαιτεί κάποιο υποχρεωτικό σύγγραμμα. Όλο το απαραίτητο υλικό αναφορικά με την πληρέστερη κατανόηση των θεμάτων που θα συζητηθούν θα παρέχεται από το διδάσκοντα.


ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1. Robbins, SP and Coulter, M. Management, Pearson (latest edition)
 2. Ηitt, M., Black, S., and Porter, L. Management (latest edition)
 3. Daft, R. Management, Thomson South-Western (latest edition)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Το περιεχόμενο του μαθήματος συνίσταται σε έννοιες, θεωρίες, μεθοδολογίες και πρότυπα, τα οποία συμβάλλουν στην κατανόηση της εξέλιξης του εταιρικού / οργανωσιακού πλαισίου, και δημιουργούν στρατηγικές και πρακτικές για υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Αναφέρεται επίσης και στην ανάλυση των βασικών λειτουργιών του μάνατζμεντ και τη σύνδεση αυτών με το σκοπό και στόχους της επιχείρησης.

 1. Η φύση της επιχείρησης και θεωρίες ανταγωνιστικότητας: Σκοπός και φύση της οργάνωσης.
 2. Θεωρίες οργάνωσης και διοίκησης: Περιεχόμενο, συμβολή, διαστάσεις, και εξέλιξη αυτών.
 3. Λειτουργίες οργάνωσης και διοίκησης: Προγραμματισμός, Διοίκηση, Διεύθυνση, ‘Έλεγχος
 4. Συνδυασμός θεωριών της εταιρίας με θεωρίες / λειτουργίες οργάνωσης και διοίκησης.
 5. Λήψη αποφάσεων και αξιολόγηση συμπεριφορών και πρακτικών σύμφωνα με τις επικρατούσες απόψεις δεοντολογίας και αποδεκτής συμπεριφοράς σε ατομικό και επιχειρηματικό επίπεδο.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται ως ακολούθως.

20% συμμετοχή στην τάξη (συζητήσεις, ανάλυση μελετών περίπτωσης, προσομοιώσεις πρακτικών εφαρμογών κ.α.)

80% τελική εξέταση


2ο τρίμηνο


ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος:  Διοίκηση Ανθρώπινου Πόρων

ECTS πιστωτικές μονάδες: 5 πιστωτικές μονάδες

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν

Διδάσκων: Δρ. Χορέν Βοσκεριτσιάν, Επίκουρος Καθηγητής, Birkbeck College, University of London

Μέθοδος διδασκαλίας: 3ωρη διάλεξη / εβδομάδα

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Κατόπιν συνεννόησης

Επικοινωνία: hvoskeritsian@aueb.gr

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (ΔΑΔ) περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες για την οργάνωση και διοίκηση της εργασιακής διαδικασίας, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στη θεωρία και πρακτική της ΔΑΔ, και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν μια κριτική κατανόηση των διαφόρων πολιτικών και πρακτικών ΔΑΔ. Μέσω της σχετικής θεωρίας και πράξης, οι φοιτητές θα γνωρίσουν τους διάφορους τρόπους με τους οποίους οι οργανισμοί διοικούν το προσωπικό τους, καθώς και τις συνέπειες των διαφορετικών πρακτικών διοίκησης προσωπικού τόσο για τους οργανισμούς όσο και για τους εργαζόμενους. Το μάθημα προσεγγίζει τα θέματα της ΔΑΔ τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, ενσωματώνοντας τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα αυτό και το πώς αυτές εφαρμόζονται στην πράξη.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Το μάθημα παραδίδεται σε 3ωρες συναντήσεις. Κάθε συνάντηση θα περιλαμβάνει την εισήγηση του διδάσκοντος (1,5 ώρες), ενώ θα συνοδεύεται από διάφορες δραστηριότητες των φοιτητών, όπως την ανάλυση μελετών περίπτωσης, ομαδικές συζητήσεις, παρουσιάσεις, κλπ. (1,5 ώρες)

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Αξιολογούν κριτικά τις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις της ΔΑΔ
 • Αναπτύξουν μια εις βάθος κατανόηση βασικών πολιτικών και πρακτικών της ΔΑΔ
 • Αξιολογούν τις συνέπειες και τις επιπτώσεις των πολιτικών ΔΑΔ για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους.
 • Κατανοούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην οργάνωση της εργασίας, και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τη ΔΑΔ.
 • Αξιολογούν το ρόλο του θεσμικού πλαισίου και των ευρύτερων κοινωνικο-οικονομικών αλλαγών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ΔΑΔ.
 • Ταιριάζουν πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό και εργασιακό περιβάλλον επιχειρήσεων/δημοσίων φορέων/μη-κερδοσκοπικών οργανισμών.
 • Αναπτύσσουν πρωτότυπες λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με την προσφορά και ζήτηση ανθρώπινου δυναμικού.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενα συγγράμματα:

 • Martocchio, J.J. (2023) Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκδόσεις Τζιόλα.
 • Gold, M. & Smith, C. (2022). Where's the ‘Human’ in Human Resource Management?: Managing Work in the 21st Century. Bristol University Press and Policy Press. ISBN: 9781529213799

Τρία επιπλέον πολύ ενδιαφέροντα συγγράμματα σχετικά με τις πολιτικές και πρακτικές της ΔΑΔ είναι τα εξής:

 • Thompson, A. & Beardwell, J, (eds.) (2017), Human resource management: A Contemporary Approach, 8th edition, Pearson.
 • Torrington, D., Hall, L., Taylor, S., and Atkinson, C. (2020), Human resource management, 11th edition, Pearson.
 • Wilkinson, A., Dundon, T., Redman, T. (eds.) (2021). Contemporary Human Resource Management. 6th edition. London: SAGE Publications

Το περιεχόμενο του μαθήματος δεν καλύπτεται πλήρως από κάποιο διδακτικό σύγγραμμα. Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει μια βασική βιβλιογραφία, την οποία θα πρέπει να μελετήσετε προκειμένου για τη συμμετοχή σας στα σεμινάρια, και την προετοιμασία σας για τις εξετάσεις, και μια πρόσθετη βιβλιογραφία, η οποία αποτελεί οδηγό για περισσότερη εμβάθυνση στο θέμα της κάθε εβδομάδας.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Εβδομάδα 1η: Εισαγωγή στη ΔΑΔ

Εβδομάδα 2η: Προγραμματισμός, Προσέλκυση και Επιλογή προσωπικού

Εβδομάδα 3η: Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Προσωπικού

Εβδομάδα 4η: Διοίκηση Απόδοσης και Αξιολόγηση Εργαζομένων

Εβδομάδα 5η: Διοίκηση Ανταμοιβών

Εβδομάδα 6η: Διοίκηση Ισότητας και Διαφορετικότητας

Εβδομάδα 7η: Ποιότητα Εργασίας, στάσεις και συμπεριφορές

Εβδομάδα 8η: Επανάληψη, προετοιμασία για εξετάσεις

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται σε γραπτές εξετάσεις ανοιχτών σημειώσεων (100%).

Οι εξετάσεις θα είναι στη βάση ερωτήσεων ανοικτού τύπου, στις οποίες θα κληθείτε να αναπτύξετε την κριτική σας σκέψη, αξιοποιώντας τη γνώση που λάβατε από το μάθημα.

Το εξεταστικό δοκίμιο θα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις, και θα πρέπει να απαντήσετε τις δύο (2) εξ αυτών.

Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες.


Δύο (2) μαθήματα επιλογής από:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος:  Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων

ECTS πιστωτικές μονάδες: 6 πιστωτικές μονάδες

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα         

Διδάσκων: Δημήτρης Μανωλόπουλος   

Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα και Τετάρτη 11.15-13.00

Επικοινωνία: dmanolop@aueb.gr, τηλ: 2108203143


ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η σημασία των διεθνών επιχειρήσεων είναι πολυεπίπεδη και αγγίζει τόσο τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και τις οικονομίες και τις κοινωνίες στις οποίες αυτές δραστηριοποιούνται. Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές / φοιτήτριες τις διεθνείς διαστάσεις της διοικητικής επιστήμης και την πρακτική εφαρμογή τους. Οι βασικές αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων παραμένουν οι ίδιες όταν η επιχείρηση διεθνοποιείται, αλλά πρέπει να μελετηθούν σε πλαίσιο νέων αγορών – εξωτερικού περιβάλλοντος. Συνεπώς, οι προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα ανώτατα διοικητικά στελέχη που είναι επιφορτισμένα με τη διεθνοποίηση της εταιρείας είναι πιθανόν να είναι πιο σύνθετες. Σαν αποτέλεσμα, η διοίκηση μιας διεθνοποιημένης επιχείρησης πρέπει να διερευνήσει σε ποιο βαθμό θα πρέπει να ανταποκριθεί-προσαρμόσει τους πόρους και ικανότητες, και στρατηγικές της για τις διεθνείς αγορές καθώς και σε ποιο σημείο θα εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες και ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα-βάση της αναφορικά με την επέκτασή της σε παγκόσμιες αγορές.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καλύπτεται στις διαλέξεις. Οι διαλέξεις αφορούν σε συζητήσεις, αναλύσεις μελετών περίπτωσης και προβολή οπτικο-ακουστικού υλικού, καθώς επίσης και σε προσομοιώσεις πρακτικών εφαρμογών που πραγματοποιούνται στην τάξη. Η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την κατανόηση των θεμάτων τα οποία αναλύονται. Η προσωπική μελέτη αποτελεί ουσιαστικό και σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής διεργασίας.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν τη σημασία και την επίδραση των διεθνών επιχειρήσεων στην παγκόσμια οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα.
 • Να αναλύσουν με κριτική σκέψη το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και τοπικής ανταπόκρισης στη σύγχρονη εποχή.
 • Να προσδιορίσουν και κατανοήσουν τις βασικές πολιτισμικές, πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις που επιδρούν στη διοίκηση των διεθνών επιχειρήσεων και τη διεθνή επιχειρηματικότητα.
 • Να εντοπίζουν τις ευκαιρίες που προκύπτουν και τους κινδύνους που ανακύπτουν για τα διευθυντικά στελέχη που απασχολούνται σε ένα διεθνές περιβάλλον.
 • Να περιγράφουν και να αναλύουν τις διεθνείς στρατηγικές.
 • Να περιγράφουν τους ρόλους των θυγατρικών επιχειρήσεων και τη συμβολή τους στην ανταγωνιστικότητα των κρατών υποδοχής.
 • Να αξιολογούν διαφορετικές οργανωσιακές δομών που παρατηρούνται στην υλοποίηση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 • Να συνδέσουν τη θεωρία με τη διοικητική πρακτική σε διεθνές επίπεδο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Το μάθημα δεν απαιτεί κάποιο υποχρεωτικό σύγγραμμα. Όλο το απαραίτητο υλικό αναφορικά με την πληρέστερη κατανόηση των θεμάτων που θα συζητηθούν θα παρέχεται από το διδάσκοντα.


ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Μανωλόπουλος Δ. & Μπιτζένης, Α. 2018. Η Διεθνοποιημένη Επιχείρηση τον 21ο Αιώνα. Interbooks, Αθήνα.
 • Ghemawat, P. 2007. Redefining Global Strategy: Crossing Borders in a World where Differences Still Matter. Harvard Business School Press, Boston.
 • Gupta, A.K. Govindarajan, V. & Wang, H. 2008. The Quest for Global Dominance. Jossey-Bass. San Francisco.
 • Hodgetts R. & Luthans, F. International Management. McGraw-Hill, New York (latest edition).

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Κατανοώντας τη Διεθνή Επιχείρηση – Το Πλαίσιο: Εισαγωγή. Ορισμοί. Οι προκλήσεις της εποχής μας για τη διεθνή επιχειρηματικότητα. Οι βασικές αναζητήσεις των εταιριών πριν διεθνοποιηθούν. Κίνητρα για επέκταση. Στρατηγικές διεθνοποίησης. Επιλογή τοποθεσίας. Πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. Ο ρόλος των χωρών υποδοχής.


Το Μακροπεριβάλλον των Διεθνών Επιχειρήσεων: Το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και η παγκόσμια οικονομία. Η επίδραση του μακρο-περιβάλλοντος στη διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων. Ηθικά διλήμματα που προκύπτουν. 


Η Διεθνής Επιχείρηση σα Δίκτυο - Εσωτερικό Περιβάλλον. Προκλήσεις στρατηγικής για τις διεθνείς εταιρίες. Διεθνείς Στρατηγικές. Οι ρόλοι των θυγατρικών στο δίκτυο της διεθνούς επιχείρησης. Οργανωσιακές δομές και προκλήσεις για τη διοίκηση αναφορικά με το συντονισμό και έλεγχο γεωγραφικά διασκορπισμένων δραστηριοτήτων


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται ως ακολούθως.

20% συμμετοχή στην τάξη (συζητήσεις, ανάλυση μελετών περίπτωσης, προσομοιώσεις πρακτικών εφαρμογών κ.α.)

80% τελική εξέταση

3ο τρίμηνο


ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος:  Επιχειρηματική Αναλυτική

ECTS πιστωτικές μονάδες: 5

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν            

Διδάσκων: Ξένια Μαμάκου        

Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών.

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Τρίτη 10.00-11.00          

Επικοινωνία: xenia@aueb.gr


ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα είναι σχεδιασμένο ώστε να εκπαιδεύσει τους μεταπτυχικούς φοιτητές στην ανάλυση δεδομένων για επιχειρηματικές εφαρμογές. Αξιοποιώντας τις εφαρμογές Excel και Power BI Desktop για την ανάλυση μεγάλων και διαφορετικών δεδομένων (Big data), οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τις δυνατότητες των εργαλείων και θα επεξεργαστούν διαφορετικά σύνολα δεδομένων, εφαρμόζοντας προχωρημένες αναλύσεις και μαθαίνοντας τρόπους απεικόνισης των αποτελεσμάτων σε reports & dashboards. Οι συμμετέχοντες έρχονται σε άμεση επαφή με πραγματικές καταστάσεις και ρεαλιστικά επιχειρηματικά προβλήματα, αναπτύσσοντας έτσι δεξιότητες, χρήσιμες για την εργασία τους.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καλύπτεται στις διαλέξεις. Η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την κατανόηση των θεμάτων τα οποία αναλύονται. Η προσωπική μελέτη αποτελεί ουσιαστικό και σημαντικό μέρος της μελέτης για το μάθημα. Επιπρόσθετα υπογραμμίζεται ότι η θεωρητική ανάλυση των ζητημάτων που θα αναλυθούν θα συμπληρώνεται από επίλυση εφαρμογών με τη χρήση Η/Υ.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να αντιλαμβάνονται τους όρους της τεχνολογίας των πληροφοριών.
 • Να εργάζονται σύμφωνα με τους όρους της νομοθεσίας για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.
 • Να αντιλαμβάνονται τα οφέλη της επιχειρηματικής αναλυτικής στη λήψη αποφάσεων.
 • Να αναλύουν επιχειρηματικά δεδομένα μέσα από τα εργαλεία Excel & Power BI.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Παπαθανασίου Ε.Α. και Μαμάκου Ξ.Ι., EXCEL: Ανάλυση Δεδομένων & Επιχειρηματικές Εφαρμογές, Εκδόσεις ΟΠΑ, Αθήνα 2022, ISBN: 978-618-83313-8-9.
 • Σημειώσεις του μαθήματος

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

GDPR

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ BUSINESS ANALYTICS

 • Έννοια και χρησιμότητα
 • Κατηγορίες και εργαλεία
 • Χρήση από τις επιχειρήσεις και νέες τάσεις

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ EXCEL

 • Λίστες δεδομένων
 • Ταξινόμηση
 • Conditional Formatting
 • Απλές συναρτήσεις
 • Αυτόματο και σύνθετο φίλτρο
 • Ονομασία περιοχών & κυψελίδων

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 • Μαθηματικές συναρτήσεις (SUM, INT, ROUND, MROUND κλπ.)
 • Στατιστικές συναρτήσεις (AVERAGE, COUNT, COUNTA, MIN, MAX κλπ.)
 • Λογικές συναρτήσεις (AND, OR, NOT, IF κλπ.)
 • Συναρτήσεις κειμένου (UPPER, LOWER, PROPER, TRIM, CONCATENATE κλπ.)
 • Συναρτήσεις χρόνου (NOW, TODAY, YEAR κλπ.)
 • Συναρτήσεις βάσεων δεδομένων (DSUM, DAVERAGE κλπ.)
 • Συναρτήσεις αναζήτησης και αναφοράς (LOOKUP, INDEX, XLOOKUP κλ.)

ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

 • Δημιουργία, επεξεργασία και μορφοποίηση γραφικών παραστάσεων
 • Διαφορετικά είδη γραφικών παραστάσεων
 • Απεικόνιση διαφορετικών δεδομένων στην ίδια γραφική παράσταση

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Database functions
 • Περιγραφική στατιστική
 • Κατανομή συχνότητας
 • Συσχέτιση
 • Απλή και πολλαπλή παλινδρόμηση
 • Forecasting

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

 • Δημιουργία, επεξεργασία και μορφοποίηση συγκεντρωτικών πινάκων
 • Ομαδοποίηση δεδομένων
 • Σύνδεση με slicers και timelines
 • Γραφικές παραστάσεις από συγκεντρωτικό πίνακα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ POWER BI

 • Χαρακτηριστικά του Power BI
 • Εισαγωγή δεδομένων από άλλες πηγές
 • Διαφορετικές προβολές δεδομένων (report, data, model)

POWER BI CHARTS

 • Δημιουργία γραφικών παραστάσεων με το Power BI

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Φίλτρα
 • Μετασχηματισμός δεδομένων με το εργαλείο Power Query
 • Calculated Columns
 • Calculated Tables

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 • Βήμα προς βήμα παραδείγματα δημιουργίας Reports & Dashboards


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται ως ακολούθως.

 • Εργασία: 30%
 • Εξετάσεις: 70%

Δύο (2) μαθήματα επιλογής από:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος:  Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών

ECTS πιστωτικές μονάδες: 6 πιστωτικές μονάδες

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα        

Διδάσκων: Βασίλης Παπαδάκης | Δημήτρης Μανωλόπουλος     

Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Κατόπιν συνεννόησης, μέσω email 

Επικοινωνία: vpap@aueb.gr | dmanolop@aueb.gr


ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ζούμε σε μία εποχή όπου τα πράγματα αλλάζουν με ταχείς ρυθμούς. Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, η αυξανόμενη σημασία των αναδυόμενων αγορών, η ασφυκτική πίεση για ολοένα και καλύτερη απόδοση, η τεχνητή νοημοσύνη και η κυβερνο-ασφάλεια, η πανδημία και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, έχουν αναδείξει την «αλλαγή» σε βασική προτεραιότητα στις εταιρικές ατζέντες. Δυστυχώς, οι εμπειρικές έρευνες έχουν καταδείξει ότι περισσότερες από τις μισές προσπάθειες αλλαγών (πολλοί ανεβάζουν το ποσοστό ακόμα και σε 80%), καταλήγουν σε αποτυχία. Συνεπώς, στην προσπάθειά μας να ανταποκριθούμε επιτυχημένα στις προκλήσεις που μας περιβάλλουν, χρειαζόμαστε ως άτομα και ως επιχειρήσεις την ικανότητα να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά την αλλαγή: η επιτυχημένη αλλαγή δεν αποτελεί πλέον πολυτέλεια αλλά κρίσιμη αναγκαιότητα. Εάν οι εταιρείες δεν εφαρμόσουν με αποτελεσματικό τρόπο τις απαιτούμενες στρατηγικές αλλαγές, αργά ή γρήγορα δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν με επιτυχία και να επιβιώσουν.

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με μια πλειάδα καταστάσεων στις οποίες οι στρατηγικές αλλαγές είναι αναγκαίες, και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν μέσα από πραγματικά παραδείγματα επιχειρήσεων, και επιστημονικές έρευνες τις κατάλληλες μεθοδολογίες υλοποίησης και διαχείρισης στρατηγικών αλλαγών.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καλύπτεται στις διαλέξεις. Οι διαλέξεις διεξάγονται με τις πλέον καινοτόμες μεθόδους εκπαιδευτικής διαδικασίας και αφορούν σε συζητήσεις, αναλύσεις μελετών-περίπτωσης, προβολή οπτικο-ακουστικού υλικού, προσομοιώσεις και παιχνίδια ρόλων. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι φοιτητές μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την κατανόηση των θεμάτων τα οποία αναλύονται. Η προσωπική μελέτη αποτελεί ουσιαστικό και σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής διεργασίας.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσουν τις θεμελιώδεις ενέργειες διαχείρισης της στρατηγικής αλλαγής.
 • Να προσδιορίσουν τα αίτια, την αναγκαιότητα και το ρόλο της αλλαγής στη στρατηγική διοίκηση.
 • Να κατανοήσουν το πλαίσιο, τους τύπους και τα εμπόδια στις προσπάθειες στρατηγικής αλλαγής.
 • Να εντοπίσουν και να καταγράψουν τα λάθη που συνήθως γίνονται στη διοίκηση των στρατηγικών αλλαγών. 
 • Να κατανοήσουν πως ως τωρινά ή μελλοντικά στελέχη θα μπορούν να προσαρμοστούν και να «επιβιώνουν», ή/και ακόμα και να προκαλούν τις αλλαγές στις επιχειρήσεις τους.
 • Να προετοιμαστούν καλύτερα για τις αλλαγές που προκύπτουν μετά από Εξαγορές και Συγχωνεύσεις και Στρατηγικές Συμμαχίες. 
 • Να βάλουν τις βάσεις για μελλοντική ενασχόληση με τον  χώρο της διοίκησης στρατηγικών αλλαγών. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σε περίπτωση που κάποιοι από εσάς θα ήθελαν να εμβαθύνουν στο μάνατζμεντ αλλαγών, θα σας συνιστούσαμε την ακόλουθη βιβλιογραφία. Αυτή συμπληρώνεται από μελέτες περίπτωσης που παρουσιάζουν τόσο επιτυχημένες όσο και αποτυχημένες προσπάθειες οργανωσιακής ανάπτυξης και διοίκησης στρατηγικών αλλαγών. 

Ξενόγλωσση 

 • Whittington, , D. Angwin, P. Renger, G. Johnson, K. Scholes, 2023. Exploring Strategy Pearson, 13th Edition, chapter 13.
 • Balogun, J., Hope Hailey, V. and Gustafsson, S. 2016. Exploring Strategic Change. Pearson: Harlow (4th edition): Chapter 2, section 2.2
 • Van de Ven AH, Poole MS. (1995). Explaining Development and Change in Organizations. Academy of Management Review 20(3): 510‐540
 • Kotter JP. (1995). Leading change: Why transformation efforts fail. Harvard Business Review 73(2): 59‐67
 • Balogun, J ‘Managing change: steering a course between intended strategies and unanticipated outcomes’, Long Range Planning, vol. 39 (2006), pp. 29–49
 • Johnson, G, Yip, G and Hensmans, M (2012) Achieving Successful Strategic Transformation, MIT Sloan Management Review, Vol 53, 3, 25‐32.
 • Hope Hailey V, Balogun J. (2002). Devising Context Sensitive Approaches to Change: The Example of Glaxo Wellcome. Long Range Planning 35(2): 153‐178
 • Sirkin, H.L., Keenan, P, and Jackson, A, (2005) ‘The Hard Side of Change Management’, Harvard Business Review, October
 • Higgins, J.M. and McCallaster, C, (2004), ‘If you want strategic change don’t forget your cultural artefacts’, Journal of Change Management, vol. 4, no. 1 pp. 63–73.
 • Kotter, J.P., The Heart of Change, Harvard Business School Press, Boston, 2002.
 • Teerikangas, S., and Thanos, I.C. Looking into the ‘black box’: unlocking the effect of integration on acquisition performance (2018). European Management Journal, 36(3): 366-380
 • Papadakis, V.M., and Thanos, I.C. (2010) Measuring the performance of acquisitions: an empirical investigation using multiple criteria. British Journal of Management, 21 (4). pp. 859-873
 • Thanos, I.C., and Papadakis, V. (2012) The Use of Accounting-Based Measures in Measuring M&A Performance: A Review of Five Decades of Research. In: Advances in Mergers and Acquisitions, vol. 10, pp. 103-120.
 • Thanos, I.C., and Papadakis, V. (2012) Unbundling acquisition performance: How do they perform and how can this be measured? In: Faulkner, D., Teerikangas, S. and Joseph, R.J. (eds.) Handbook of Mergers and Acquisitions. Oxford University Press
 • Thanos, I.C., Papadakis, VM., Angwin, D. (2019) Whether changing contexts affect mergers and acquisitions: A multi-phasic investigation of Motives, Pre and Post acquisition processes and Performance, Strategic Change. 

Ελληνική 


 • Παπαδάκης Β. (2018). Επίκαιρα Θέματα Στρατηγικής των Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Μπένου, κεφ. 3.
 • Παπαδάκης, Β. (2023). Στρατηγική των Επιχειρήσεων: θεωρία και Μελέτες Περιπτώσεων. Εκδόσεις Μπένου.


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

 • Το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού ως παράγοντας του πλαισίου της στρατηγικής αλλαγής
 • Εφαρμογή και εμπόδια που αντιμετωπίζονται στις προσπάθειες στρατηγικής αλλαγής: Έμφαση στην κουλτούρα
 • Μεθοδολογίες υλοποίησης στρατηγικών αλλαγών: Η εμπειρία από περιπτώσεις επιτυχίας
 • Αποτελεσματική Διοίκηση αλλαγών σε Περιπτώσεις Αναστροφής Αρνητικών Αποτελεσμάτων (Εξυγίανση)
 • Αποτελεσματική Διοίκηση αλλαγών σε Εξαγορές – Συγχωνεύσεις –Στρατηγικές Συμμαχίες
 • Στρατηγική και στρατηγική αλλαγή: Οι προκλήσεις της δημιουργίας μιας Μαθησιακής Οργάνωσης (Learning Organization)


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται ως ακολούθως.

20% συμμετοχή στην τάξη (συζητήσεις, ανάλυση μελετών περίπτωσης, προσομοιώσεις πρακτικών εφαρμογών κ.α.)

80% τελική εξέταση

4ο τρίμηνο


ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Διεθνές & Εξαγωγικό Μάρκετινγκ

ECTS πιστωτικές μονάδες: 6

Προαπαιτούμενα: OΧΙ

Διδάσκοντες: Διονύσης Σκαρμέας, Πάρις Αργουσλίδης

Μέθοδος διδασκαλίας: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Τρίτη 15:00-18:00

Επικοινωνία: dskarmeas@aueb.gr, pargousl@aueb.gr


ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/ριες τις προκλήσεις και ευκαιρίες του παγκοσμιοποιημένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για μια επιχείρηση, τα κίνητρα και εμπόδια της διεθνούς δραστηριοποίησης μιας επιχείρησης, τα κριτήρια επιλογής χώρας/αγοράς και τμηματοποίησης σε διεθνές επίπεδο, τις κατάλληλες στρατηγικές μάρκετινγκ (προσαρμογή, τυποποίηση) για τις διεθνείς αγορές και τον τρόπο με τον οποίο εκπονείται ένα εξαγωγικό σχέδιο μάρκετινγκ. Η διδασκαλία περιλαμβάνει παραδόσεις, μελέτες περιπτώσεων και παίγνιο προσομοίωσης.


ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Οι διαλέξεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εννοιών, στρατηγικών και τεχνικών που διέπουν το πεδίο του Διεθνούς & Εξαγωγικού Μάρκετινγκ, συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική εφαρμογή. Ο κορμός του υλικού που θα καλυφθεί κατά τη διάρκεια κάθε μίας εκ των διαλέξεων θα αναρτάται εγκαίρως στον ηλεκτρονικό χώρο του μαθήματος στο e-class. Παρόλα αυτά, η συστηματική παρακολούθηση των διαλέξεων και μελέτη του αναρτηθέντος υλικού είναι επιβεβλημένες για την εις βάθος κατανόηση του αντικειμένου κάθε διάλεξης.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Κατανοούν τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις όταν δραστηριοποιούνται στις διεθνείς αγορές
 • Εφαρμόζουν τις τεχνικές ανάλυσης του διεθνούς περιβάλλοντος
 • Αξιολογούν τη σημασία συλλογής πληροφοριών και βασικών πηγών δεδομένων για τις διεθνείς αγορές
 • Εξηγούν τον τρόπο επιλογής διεθνών αγορών
 • Διακρίνουν τις εναλλακτικές μορφές εισόδου στις διεθνείς αγορές
 • Περιγράφουν την έννοια και τις επιπτώσεις των γκρίζων αγορών στις εξαγωγές
 • Κατανοούν τη φιλοσοφία του συστήματος Διεθνών Εμπορικών Όρων INCOTERMS
 • Εφαρμόζουν τους τρόπους πληρωμής στο πλαίσιο εξαγωγικών συμφωνιών
 • Σχεδιάζουν μια διεθνή στρατηγική μάρκετινγκ


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Green, M.C. & Keegan, W.J. (2020). Global Marketing, 10th edition, Pearson.

Hollensen, S. (2020). Global Marketing, 8th edition, Pearson.

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: Journal of Marketing, Journal of the Academy of Marketing Science, Journal of International Marketing, Journal of International Business Studies, International Marketing Review, Journal of Business Research.


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

 • Εισαγωγή στο Διεθνές Μάρκετινγκ
 • Ανάλυση Περιβάλλοντος
 • Επιλογή Διεθνών αγορών
 • Διεθνής Στρατηγική Μάρκετινγκ
 • Εξαγωγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ
 • Εξαγωγικές Οδοί και Γκρίζες Αγορές
 • Διεθνείς Εμπορικοί Όροι INCOTERMS
 • Τρόποι Πληρωμής στο Πλαίσιο Εξαγωγών


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται ως ακολούθως.

 • Γραπτή εξέταση (70%)
 • Παιχνίδι προσομοίωσης (30%)

Δύο (2) μαθήματα επιλογής ή Διπλωματική Εργασία:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Πληροφόρηση Βιώσιμης Ανάπτυξης

ECTS πιστωτικές μονάδες: 5

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν

Διδάσκουσα: Σ. ΚΟΕΝ

Μέθοδος διδασκαλίας: Μια τρίωρη διάλεξη την εβδομάδα

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Παρακαλώ δείτε το eclass

Επικοινωνία: scohen@aueb.gr


ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

O σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να κατανοήσουν τη σημασία της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και να έρθουν σε επαφή με τις νέες μορφές μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που πλέον συνοδεύουν τις χρηματοοικονομικές αναφορές τόσο στον ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Το μάθημα θα περιλαμβάνει διαλέξεις και επισκέψεις στελεχών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που θα περιγράφουν τη φιλοσοφία και τον τρόπο σύνταξη των αναφορικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
•             Θα έχουν έρθει σε επαφή με τη σημασία της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ως συμπληρωματικής πληροφορίας στα οικονομικά δεδομένα,

 • Θα έχουν γνωρίζει τα νέα συστήματα μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα και
 • Θα είναι σε θέση να αξιολογούν τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη πληροφόρηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επειδή το θέμα είναι επίκαιρο, η βιβλιογραφία θα οριστεί πριν την έναρξη των μαθημάτων

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • European Accounting Review
 • Sustainability Accounting, Management and Policy Journal


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Το μάθημα θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Εισαγωγή στη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση – ESG reporting
 • Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Sustainable development Goals)
 • Πληροφόρηση για τη βιωσιμότητα και πρότυπα
  • European Sustainability Reporting Directive
  • International Sustainability Standards
  • Global Reporting Initiative (GRI)
 • EU Taxonomy
 • ESG reporting στην πράξη
 • Θέματα ελέγχου (assurance) μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Προβλήματα κατά την κατάρτιση των μη χρηματοοικονομικών αναφορών - Διαφορές σκοπιμοτήτων συντακτών και αποδεκτών – Greenwashing
 • Βιώσιμης Ανάπτυξης και δημόσιος τομέας
 • Green Budgeting/Gender Budgeting


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται ως ακολούθως.

 • 35% ομαδική εργασία και παρουσίαση
 • 65% γραπτές εξετάσεις

Testimonials

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33,
Αθήνα 113 62,
9ος όροφος, Γραφείο 903

MBA Full Time

MBA Part Time

ΩΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η Γραμματεία του ΜΒΑ θα εξυπηρετεί τους φοιτητές ως ακολούθως:

09.00-17.00

Search