MBA Full Time

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 25/6/2021 | Το πρόγραμμα προσφέρει ετησίως 30.000 ευρώ από τα ΕΛΠΕ | Οι αιτήσεις άρχισαν! Δεύτερος κύκλος αιτήσεων έως 25/06/2021 - Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα - Περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Χρηματοοικονομική Λογιστική - bm23101f

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Χρηματοοικονομική Λογιστική 
ECTS πιστωτικές μονάδες: 6 πιστωτικές μονάδες
Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Διδάσκων: Κωνσταντίνος Καραμάνης
Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών.
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: -
Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ. 210 8203 367

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η Λογιστική έχει από μακρού αναγνωριστεί ως «η γλώσσα του επιχειρείν» και ότι το διοικητικό στέλεχος μιας σύγχρονης επιχείρησης, ανεξάρτητα από το ειδικό αντικείμενο εργασίας —Μάρκετινγκ, την εφοδιαστική αλυσίδα, τη στρατηγική, τη διοίκηση προσωπικού κλπ.— έχει πολλά να ωφεληθεί και να προσφέρει αποκτώντας μια καλή κατανόηση του αντικειμένου της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Το μάθημα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής έχει σαν στόχο να αναπτύξει τις σχετικές γνώσεις των φοιτητών, ώστε να κατανοήσουν το ρόλο και τη χρήση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις. Το μάθημα υιοθετεί μια διεθνή προσέγγιση σε θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, με δεδομένη την αυξανόμενη ενσωμάτωση της Ελληνικής οικονομίας στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Ωστόσο, γίνονται αναφορές σε θέματα λογιστικής πρακτικής στην Ελλάδα και συγκρίσεις με τις αντίστοιχες διεθνείς πρακτικές.

Το μάθημα καλύπτει, στο ενδεδειγμένο βάθος και έκταση για ένα πρόγραμμα ΜΒΑ, σύμφωνα με τη πρακτική κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού, τα βασικά θέματα Λογιστικής και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε σχέση με τα σημαντικότερα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων: απαιτήσεις και έσοδα πωλήσεων, αποθέματα και κόστος πωληθέντων, πάγια περιουσιακά στοιχεία και αποσβέσεις, υποχρεώσεις και χρηματοοικονομικά έξοδα, και ταμειακές ροές. Ακολούθως, έμφαση δίνεται στην παρουσίαση θεμάτων ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών και τη λήψη διαφόρων επιχειρηματικών αποφάσεων.    
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

 

Η διδασκαλία εξελίσσεται σε 13 τρίωρες διαλέξεις. Επιπλέον, υπάρχουν 4 διαλέξεις προπαρασκευαστικών μαθημάτων, ώστε όλοι οι φοιτητές να έχουν ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσεων του αντικειμένου, πριν την έναρξη του μαθήματος. Η παρακολούθηση των προπαρασκευαστικών είναι ύψιστης σημασίας, καθώς το σχετικό υλικό δεν θα επαναληφθεί στα πλαίσια των κανονικών διαλέξεων.

Πέραν των διαλέξεων, οι φοιτητές αναμένεται αναλάβουν ανεξάρτητη μελέτη της ύλης του μαθήματος και να εξασκηθούν σε ασκήσεις και προβλήματα με τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων (ηλεκτρονική βάση Connect, επίλυση προβλημάτων με τη χρήση excel, αναζήτηση υλικού μέσω του διαδικτύου, κλπ.).

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Το μάθημα αναδεικνύει τη σημασία της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για τη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, και ευρύτερα για τη λειτουργία της αγοράς. Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να κατανοήσουν το πληροφοριακό περιεχόμενο, τη χρησιμότητα και τους περιορισμούς των λογιστικών πληροφοριών για τη λήψη διαφόρων διοικητικών-επιχειρηματικών αποφάσεων. Ιδιαίτερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να:

1.           έχουν κατανοήσει τις βασικές έννοιες και όρους της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και τις μεταξύ τους σχέσεις.

2.           είναι εξοικειωμένοι με τον τρόπο λειτουργίας του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος κατά την αρχή του δουλευμένου.

3.           μπορούν να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες επιχειρηματικές συναλλαγές και γεγονότα καταχωρούνται στο λογιστικό σύστημα και επηρεάζουν στη συνέχεια τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

4.           έχουν σαφή εικόνα του περιεχομένου των επιχειρηματικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων και λοιπών εκθέσεων και πληροφοριών που τις συνοδεύουν (ετήσια έκθεση), και ιδιαίτερα να κατανοούν το πληροφοριακό περιεχόμενο των διαφόρων κονδυλίων του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, της Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης, και της Κατάστασης Ταμειακών Ροών.

5.           έχουν κατανοήσει τα βασικά λογιστικά θέματα και τους εφαρμοστέους κανόνες βάσει των οποίων προσδιορίζονται τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (έσοδα, έξοδα, αποθέματα, πάγια, καθαρή θέση, υποχρεώσεις).

6.           έχουν κατανοήσει τη φύση της θεμελιώδους παραδοχής της αρχής του δουλευμένου και τη σημασία της στην αξιολόγηση της επίδοσης και της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.

7.           έχουν αντιληφθεί πως οι λογιστικές πληροφορίες της αρχής του δουλευμένου (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης), σε συνδυασμό με τις πληροφορίες της ταμειακής βάσης (Κατάσταση Ταμειακών Ροών), παρέχουν μια κατάλληλη βάση για την αξιολόγηση της επίδοσης και της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.

8.           είναι σε θέση να διενεργήσουν μια ολοκληρωμένη χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών και να χρησιμοποιήσουν τα σχετικά συμπεράσματα στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
 

Robert Libby, Patricia Libby and Daniel Short,(2020). Financial Accounting. Ninth Edition, McGraw Hill, New York. Το σύγγραμμα στηρίζεται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και είναι διαθέσιμο τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα Connect.

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
 • Hervé Stolowy, Michel Lebas and Yuan Ding (2010). Financial Accounting and Reporting: A Global Perspective. Third Edition, Gengage Learning(SLD).
 • Walter Harrison and Charles Horngren (2013). Financial Accounting. Seventh Edition, Pearson Education, N. Jersey, 10th Edition.

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Connectτου συγγράμματος Libbyetal., η οποία περιέχει videoσε βασικά θέματα του μαθήματος, ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου (e-book, όταν δεν αγοράζεται η έντυπη έκδοση του βιβλίου), μια ιδιαίτερα χρήσιμη ηλεκτρονική σύνοψη του βιβλίου (smartbook– διαθέσιμη τόσο με την έντυπη όσο και με την ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου), προσεκτικά επιλεγμένες ασκήσεις (υπολογιστικά προβλήματα, ερωτήσεις κριτικής σκέψης και κατανόησης εννοιών) για αυτομελέτη και αυτοαξιολόγηση. Διατίθενται οι λύσεις των ασκήσεων με τεκμηρίωση και συνοπτική αναφορά στο τμήμα του βιβλίου που εξηγεί το συγκεκριμένο θέμα.

Πρόσθετο διδακτικό υλικό (διαφάνειες, ασκήσεις-προβλήματα και άρθρα) διανέμονται μέσω της πλατφόρμας e-classή/και μέσω e-mail.

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

 

 • Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική και Πληροφόρηση: Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και επιχειρηματικές αποφάσεις
 • Επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις και το λογιστικό σύστημα: Ισολογισμός ή Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
 • Λειτουργικές αποφάσεις και το λογιστικό σύστημα: Κατάσταση αποτελεσμάτων
 • Εγγραφές προσαρμογής και η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Έσοδα πωλήσεων, εμπορικές απαιτήσεις και διαθέσιμα
 • Αποθέματα και Κόστος πωληθέντων
 • Πάγια περιουσιακά στοιχεία και αποσβέσεις
 • Καθαρή θέση, Υποχρεώσεις και χρηματ/μικό κόστος
 • Κατάσταση ταμειακών ροών
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τελική εξέταση στο σύνολο της ύλης, συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών διαλέξεων.Επιπλέον, οι φοιτητές αναμένεται να συμμετέχουν σε ομαδική εργασία, η οποία αναφέρεται σε ολοκληρωμένη ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εισηγμένης επιχείρησης.

 

Επικοινωνια

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33
9ος όροφος, Γραφείο 903
Αθήνα 113 62

 • Τηλέφωνο: +30 210 82 03 615
                  +30 210 82 03 618
 • Φαξ: +30 210 82 03 879

Γραφείο Διασύνδεσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε μας στα ακόλουθα δίκτυα και συνδεθείτε μαζί μας!

MBA Full Time Prospectus

Βρίσκεστε εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δομή Program Χρηματοοικονομική Λογιστική - bm23101f