MBA Full Time

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 25/6/2021 | Το πρόγραμμα προσφέρει ετησίως 30.000 ευρώ από τα ΕΛΠΕ | Οι αιτήσεις άρχισαν! Δεύτερος κύκλος αιτήσεων έως 25/06/2021 - Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα - Περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης - bm23203f

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης
ECTS πιστωτικές μονάδες: 6 πιστωτικές μονάδες
Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Διδάσκων: Χρήστος Τσούμας
Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών.
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Τρίτη, Πέμπτη 10.00-11.00
Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη μεθοδολογία και την χρηματοοικονομική τεχνική της χρηματοδότησης έργου (project finance). Το μάθημα ανάλυση περιλαμβάνει τη μελέτη τόσο θεωρητικών ζητημάτων όσο και την παρουσίαση μελετών περίπτωσης (case studies). Στις ενότητες του μαθήματος, τονίζεται η διαφορά μεταξύ της χρηματοδότησης έργου και της παραδοσιακής εταιρικής χρηματοδότησης (corporate finance) και αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χρηματοδότησης έργου, όπως κόστη αντιπροσώπευσης, υπο/υπερ-επένδυση, ο ρόλος της διοίκησης των συμμετεχόντων, υπολογισμός και ευαισθησία των χρηματοροών του έργου, χρηματοδότηση του έργου. Η παρουσίαση των χαρακτηριστικών και των εννοιών της χρηματοδότησης έργου παρουσιάζονται από τις οπτικές γωνίες όλων των συμμετεχόντων σε ένα έργο: ανάδοχοι, χρηματοδότες, κατασκευαστές, προμηθευτές, πελάτες και κυβέρνηση. 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

 
Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καλύπτεται στις διαλέξεις. Η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την κατανόηση των θεμάτων τα οποία αναλύονται. Η προσωπική μελέτη αποτελεί ουσιαστικό και σημαντικό μέρος της μελέτης για το μάθημα. Επιπρόσθετα υπογραμμίζεται ότι η θεωρητική ανάλυση των ζητημάτων που θα αναλυθούν θα συμπληρώνεται από επίλυση ασκήσεων καθώς και εφαρμογή προβλημάτων με τη χρήση Η/Υ. 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
 
 • Να έχουν κατανοήσει τις έννοιες, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της χρηματοδότησης έργου, διακρίνοντας την ιδιαίτερη δομή του, τους κινδύνους που εμπεριέχονται σε αυτό και τον τρόπο αντιμετώπισης / καταμερισμού τους μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.
 • Να έχουν κατανοήσει τις τεχνικές χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και ανάλυσης ευαισθησίας των χρηματοροών του έργου, καθώς και τις πρακτικές εφαρμογής τους με τη μελέτη περιπτώσεων χρηματοδότησης έργου, καθώς και το βέλτιστο τρόπο χρηματοδότησής του με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας του έργου και τη μείωση των κινδύνων του.
 • Να μπορούν να εφαρμόζουν βασικά εργαλεία του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού ώστε να αποφαίνονται σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική βιωσιμότητα του έργου από την πλευρά του χρηματοδότη, του αναδόχου και του τελικού χρήστη / πελάτη.
 • Να έχουν κατανοήσει τις τεχνικές χρηματοδότησης ενός έργου από τις αγορές και τον τρόπο αξιολόγησης της πιστοληπτικής του ικανότητας από τους οίκους αξιολόγησης.
 • Να μπορούν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση, υλοποίηση και αξιολόγηση μιας χρηματοδότησης έργου.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
 
Stefano Gatti, (2012). Project Finance in Theory and Practice, 2nd ed., Academic Press
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
 • Benjamin C. Esty, (2006). Modern Project Finance: A Casebook, John Wiley & Sons, Inc.
 • John D. Finnerty, (2013). Project Financing: Asset-Based Financial Engineering, 3rd ed. John Wiley & Sons, Inc.
 
Επιπλέον είναι απαραίτητο οι φοιτητές να διαβάζουν επιστημονικά άρθρα καθώς και άρθρα από τον οικονομικό τύπο
 
 • The finance related journals, such as: Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Banking and Finance, Review of Financial Studies, Financial Analysts Journal, Journal of Applied Corporate Finance, Journal of Portfolio Management, Journal of Investment Management, Financial Management, Journal of Futures Markets, Journal of Derivatives, etc.
 • Financial periodicals/papers, which include: Financial Times, Economist, Wall Street Journal, Ναυτεμπορική, κλπ.
 • Χρήση βάσεων δεδομένων για τη συλλογή παρατηρήσεων, όπως: Reuters, Bloomberg, Datastream, webpages of companies and Stock Exchanges.
 • Εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων και πηγές πληροφόρησης που σχετίζονται με το Project Finance, που βρίσκονται συγκεντρωμένες εδώ:
 • https://www.people.hbs.edu/besty/projfinportal/pfdata.htm
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

1. Εισαγωγή στο Project Finance
Τι είναι το Project Finance - ορισμοί; Γιατί υπάρχει σαν ξεχωριστή δομή χρηματοδότησης - Σύγκριση του project finance με το corporate finance; Ιστορική Αναδρομή; Χαρακτηριστικά και δομή του project finance; Ρόλοι των συμμετεχόντων; Επισκόπηση της αγοράς του project finance σήμερα
 
2. Κίνδυνοι στο Project Finance και Αντιμετώπισή τους
Αναγνώριση των κινδύνων σε ένα project (τεχνολογικός; βιομηχανικός; κατασκευαστικός; πωλήσεων; προμηθευτή; αναδόχου; χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι; πολιτικός; νομικός;χώρας; κίνδυνοι αντιπροσώπευσης); Αντιμετώπιση των κινδύνων μέσω της δομής του project; Αντιμετώπιση μέσω συμβολαίων - χαρακτηριστικά συμβολαίων
 
3. Ανάλυση των χρηματοροών ενός project - Αποτίμηση του project
Λειτουργικές χρηματοροές και συμπεριφορά τους στη διάρκεια ζωής του project; Υπολογισμός χρηματοροών; Βέλτιστη χρηματοοικονομική δομή ενός project; Ανάλυση ευαισθησίας χρηματοροών; Ανάλυση σεναρίων
 
4. Χρηματοδότηση του project
Χρηματοδότηση μέσω κοινοπρακτικών δανείων; Ο ρόλος των τραπεζών; Ο ρόλος των διεθνών χρηματοδοτικών φορέων (Παγκόσμια Τράπεζα; Αναπτυξιακές Τράπεζες; International Finance Corporation); Senior debt and subordinated debt; Project Leasing; Χρηματοδότηση από τις αγορές (project bonds)
 
5. O πιστωτικός κίνδυνος στο project finance και η συνθήκη της Βασιλείας
Εξειδικευμένη χρηματοδότηση και η θεσμική αντιμετώπισή της από τη συνθήκη της Βασιλείας; Αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου ενός project; Εισαγωγή στις έννοιες της αναμενόμενης ζημίας (EL); Μη αναμενόμενης ζημίας (UL) και της αξίας σε κίνδυνο (VaR); Μοντελοποίηση χρηματοροών του project; Εκτίμηση του VaR ενός project.
 
6. Μελέτες περίπτωσης
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται ως ακολούθως.
20% ασκήσεις και ανάλυση μελέτης περίπτωσης
80% τελική εξέταση
 

Επικοινωνια

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33
9ος όροφος, Γραφείο 903
Αθήνα 113 62

 • Τηλέφωνο: +30 210 82 03 615
                  +30 210 82 03 618
 • Φαξ: +30 210 82 03 879

Γραφείο Διασύνδεσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε μας στα ακόλουθα δίκτυα και συνδεθείτε μαζί μας!

MBA Full Time Prospectus

Βρίσκεστε εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δομή Program Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης - bm23203f